Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής: Αποφάσισε τη συνέχιση της «απεργίας – αποχής» από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης

Στη κατεύθυνση αυτή ο Σύλλογος εξέδωσε και απέστειλε στις 16/4/2019 προς την Περιφερειακή Αρχή εξώδικο για την προκήρυξη «απεργίας – αποχής από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται µε τη διαδικασία αξιολόγησης, παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου στην Περιφέρεια Αττικής».

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ
Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16-4-2019

Συνεχίζουµε την «Απεργία-Αποχή» από όλες τις διαδικασίες της «αξιολόγησης»

Οδηγίες προς τους συναδέλφους

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας στη συνεδρίασή του στις 16-4-2019 συζήτησε τις
εξελίξεις µε την «αξιολόγηση» και κατέληξε στην απόφαση για συνέχιση της «απεργίας-αποχής»
από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης, λαµβάνοντας υπόψη και την σχετική απόφαση της
Α∆Ε∆Υ. Στη κατεύθυνση αυτή ο Σύλλογός µας εξέδωσε και απέστειλε στις 16/4/2019
προς την Περιφερειακή Αρχή ΕΞΩ∆ΙΚΟ για την προκήρυξη «απεργίας-αποχής από κάθε
διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται µε την διαδικασία αξιολόγησης, παρέχοντας µε
τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων και
εργαζοµένων ιδιωτικού δικαίου στην Περιφέρεια Αττικής».

Στην απόφασή µας αυτή λάβαµε υπόψη µας τα εξής σηµεία:
1. Η κυβέρνηση συνεχίζει να προσπαθεί να επιβάλει την εφαρµογή της αντιδραστικής αξιολόγησης
στους εργαζόµενους στους δηµόσιους φορείς, παρά την εκφρασµένη αντίθεσή µας και µε την
προωθούµενη ηλεκτρονική αξιολόγηση (ν.4553/2018).
2. Το γεγονός ότι η προωθούµενη αξιολόγηση, δεν έχει καµιά σχέση µε την ανάγκη για
επιστηµονική, τεχνική, επαγγελµατική στήριξη των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και ειδικά των
εργαζόµενων στην Περιφέρεια Αττικής, δεν έχει ως στόχο να γίνουν καλύτερες, πιο σύγχρονες
και ποιοτικές οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και ειδικά οι υπηρεσίες της Περιφέρειας.
3. Το γεγονός ότι δεν προχώρησαν οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταµένων σε
όλες τις Γενικές ∆/νσεις, τις ∆/νσεις και τα Τµήµατα της Περιφέρειας.
4. Η απόφασή µας για αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης, είναι αναγκαία γιατί συνεχίζουν να
υφίστανται όλοι οι αρνητικοί παράγοντες, που προσδιορίζουν το περιεχόµενο του νόµου
Βερναρδάκη (ν.4369/2016), όπως έχει τροποποιηθεί προς αντιδραστικότερη
κατεύθυνση µε την απεργοσπαστική τιµωρητική διάταξη – τροπολογία (ΓεροβασίληΜητσοτάκη): 24Α του ν.4369/16).
Γνωρίζοντας καλά ότι τα τεράστια ποσοστά αποχής σε όλο το δηµόσιο, αποτέλεσαν
επιβραδυντικό παράγοντα εφαρµογής της συνολικής αντεργατικής πολιτικής και όλων
των αρνητικών παραγόντων συνεχίζουµε γιατί:
● ∆εν θέλουµε να επιτρέψουµε στην κυβέρνηση, στους Περιφερειάρχες κ.α. να προωθήσουν το
σχεδιασµό τους δίνοντας «bonus» µισθολογικά κλιµάκια σε όποιο εργαζόµενο θέλουν, να
πληρώνονται διαφορετικά εργαζόµενοι στο ίδιο γραφείο, µε τα ίδια προσόντα και την ίδια
προϋπηρεσία.
● ∆εν θέλουµε να επιτρέψουµε στην κυβέρνηση, στους Περιφερειάρχες κ.α. να προωθούν
µισθολογικά και βαθµολογικά όποιον εργαζόµενο θέλουν, «βαφτίζοντας» όποιες θέσεις
εργασίας θέλουν, µέσα από τα «περιγράµµατα θέσεων εργασίας» ως ιδιαίτερης σηµασίας!!!
● ∆εν θέλουµε να συνυπογράψουµε την απόλυση κανενός συναδέλφου.
● ∆εν αποδεχόµαστε την εκβιαστική και τιµωρητική τροπολογία Γεροβασίλη-Μητσοτάκη, που
ποινικοποιεί την συνδικαλιστική δράση, τιµωρώντας τους συναδέλφους προϊσταµένους, που
µετέχουν στην προκηρυγµένη «απεργία-αποχή» από τις διαδικασίες της αξιολόγησης, µε την
στέρηση του δικαιώµατος τους επιλογής στις όποιες διαδικασίες «κρίσεων» θέσεων ευθύνης
γίνονται.
● ∆εν δεχόµαστε να αποτελούµε ένα χειραγωγηµένο υπαλληλικό προσωπικό που θα εξειδικεύει και
θα εφαρµόζει αδιαµαρτύρητα όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις και στοχεύσεις.
5. Υπενθυµίζουµε ότι η «αξιολόγηση» δεν είναι ένα απλά τεχνοκρατικό ή διαδικαστικό ζήτηµα,
αποσυνδεµένο από τη στόχευση κάθε κυβέρνησης για να λειτουργήσει το δηµόσιο, ως
«επιτελικό», «µικρό», στην υπηρεσία των επιχειρηµατικών οµίλων (εκχώρηση υπηρεσιών και
αρµοδιοτήτων στον ιδιωτικό τοµέα, είσοδο κι επέκταση των εργολάβων στις δηµόσιες
υπηρεσίες κ.α.).
Η «αξιολόγηση» έχει συγκεκριµένο πολιτικό περιεχόµενο, όπως εξάλλου έχει και η αξιολόγηση
της κυβέρνησης από τους λεγόµενους «θεσµούς»…
Η δυνατότητα, που έχει η κάθε κυβέρνηση να κόβει και να ράβει την πολιτική της, να τη
«σπάζει» σε µικρότερα κοµµάτια, δεν µπορεί να κρύψει την συνολική της πολιτική.
Έτσι ο νόµος της αξιολόγησης (4369/2016), συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε το µισθολόγιο
(ν.4354/2015), την κινητικότητα (ν.4440/2016), τον υπαλληλικό κώδικα (ν.3528/2007), τα
οργανογράµµατα (ν.4178/2013), την απαγόρευση προσλήψεων, την δηµοσιονοµική πολιτική
κλπ. Γι αυτό:
 Με το άρθρο 12 του µισθολογίου συνδέεται η αξιολόγηση µε την µισθολογική
εξέλιξη, αφού παρέχεται στους «άριστους» επιπλέον µισθολογικό κλιµάκιο.
 Με το ίδιο άρθρο επίσης µετά από τρεις ετήσιες συνεχόµενες αξιολογήσεις (σ.σ. που
κρίνουν τον εργαζόµενο «ανεπαρκή ή ακατάλληλο») µπορεί να αναστέλλεται η
«αυτόµατη» µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.
 Με το άρθρο 17 συνδέεται η αµοιβή µε την αξιολόγηση της θέσης εργασίας… !!!,
αφού ο κάθε φορέας θα µπορεί να βαθµολογεί και να αξιολογεί ως ιδιαίτερης
σηµασίας όποιες θέσεις εργασίας θέλει…
 Με το άρθρο 40 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν µονιµοποιούνται οι υπάλληλοι που
έχουν διανύσει τα δύο πρώτα έτη της δοκιµαστικής υπηρεσίας τους, εάν «υπάρχει
δυσµενής έκθεση αξιολόγησης».
 Επίσης µε τα άρθρα 83, 95 και 152 του Υπαλληλικού Κώδικα ο µόνιµος υπάλληλος
«ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες µη προακτέων στον ίδιο βαθµό
(λόγω κακής αξιολόγησης), παραπέµπεται (…) προς κρίση στο υπηρεσιακό
συµβούλιο, το οποίο (…) µπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν
βαθµό».
Με λίγα λόγια όποιος αξιολογείται και βαθµολογείται ως «ακατάλληλος» (0-24)
απολύεται!!! Και µάλιστα η κυβέρνηση µέσα από την προβλεπόµενη ∆ιεύθυνση
Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθµολογιών Αξιολόγησης θα
παρεµβαίνει στη βαθµολόγηση εφαρµόζοντας το λεγόµενο “συντελεστή
διόρθωσης”. ∆ηλαδή θα µπορεί να βάζει, όποια «ποσοστά» θέλει, να αυξάνει ή να
µειώνει τους άριστους, τους ανεπαρκείς, τους ακατάλληλους κλπ. Ποιος µας λέει ότι
αυτό δεν θα οδηγήσει ακόµα και σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15%;
 Τέλος εξακολουθούν να λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια της αξιολόγησης και της
συνέντευξης στις διαδικασίες της επιλογής θέσεων ευθύνης, της κινητικότητας και
των µετατάξεων.
6. Το υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε τις διατάξεις του ν. 4590/2019 και την υπ’ αριθ.
∆ΑΠ∆ΕΠ/Φ.5/1/οικ.11100/12-3-2019 εγκύκλιό του θέτει νέες προθεσµίες για την διενέργεια της
ηλεκτρονικής πλέον αξιολόγησης, έτους 2018.
Στο κάλεσµα της υπουργού προς τις ∆/νσεις ∆ιοικητικού και της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού
της Περιφέρειας Αττικής προκειµένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη
της συµπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης εκτός όλων των παραπάνω προσθέτουµε τα
εξής:
α. ∆εν είναι υποχρεωµένος κανένας εργαζόµενος να συµπληρώσει προσωπικά του δεδοµένα, όπως
το ΑΦΜ, σε καµία κατάσταση, σε καµία ηλεκτρονική πλατφόρµα και σε αυτήν την κατεύθυνση
καλούµε τους συναδέλφους να αρνηθούν την συµπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων,
εάν αυτό ζητηθεί, συµπληρώνοντας «δήλωση αποχής».
β. ∆εν έχει δικαίωµα κανείς να επεξεργαστεί (συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση κλπ) προσωπικά
δεδοµένα (παρ. 2 αρ. 4 του ΓΚΠ∆) ενός εργαζόµενου, όπως το ΑΦΜ, χωρίς τη συγκατάθεσή
του, να «καταρτίζει το προφίλ» του (παρ. 4 αρ. 4 του ΓΚΠ∆: οποιαδήποτε µορφή
αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη
χρήση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισµένων προσωπικών πτυχών
ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την
απόδοση στην εργασία) χωρίς να τηρεί βασικές προβλεπόµενες αρχές και διαδικασίες. Σ’ αυτήν
την κατεύθυνση καλούµε τους συναδέλφους να αρνηθούν να συµβάλουν εκ της θέσεώς τους
στην συµπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των εργαζοµένων, εάν αυτό ζητηθεί,
συµπληρώνοντας «δήλωση αποχής».
Σηµειώνουµε ότι όλες οι ∆/νσεις Προσωπικού ως υπηρεσίες που επεξεργάζονται δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα εµπεριέχονται στις υπηρεσίες για τις οποίες η κάθε Περιφερειακή Αρχή
οφείλει, ως «υπεύθυνη επεξεργασίας» να συντάξει ενιαίο Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας
και να τηρεί τις προβλεπόµενες διαδικασίες.
7. Στο κάλεσµα των συναδέλφων να συµπληρώσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης κατά το σκέλος που
τους αφορά (είτε ως αξιολογούµενος, είτε ως α’ αξιολογητής, είτε ως β’ αξιολογητής), σύµφωνα
µε τις οριζόµενες προθεσµίες, απαντάµε µε «∆ήλωση Συµµετοχής στην Προκηρυγµένη
Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης».
Υπόδειγµα:
«Ο κάτωθι υπογεγραµµένος ……………………………………………………………………………………., που
υπηρετώ ως……………………………………, στην ∆/νση …………………………………………………….… της
Π.Ε. ………………………………………………. της Περιφέρειας Αττικής, δηλώνω ότι συµµετέχω στην
«απεργία-αποχή» που έχει προκηρύξει η Α∆Ε∆Υ και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας
Αττικής από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται µε την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν
δύναµαι να υποβάλω καµία έκθεση αξιολόγησης ως …………………….. (συµπληρώνεται :
αξιολογητής ή αξιολογούµενος ή ως αξιολογούµενος και αξιολογητής).
Σηµειώνεται ότι η συµµετοχή µου στην ως άνω νοµίµως προκηρυχθείσα απεργιακή
κινητοποίηση αποτελεί νόµιµο και συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµά µου και συνεπεία
αυτού δεν µπορεί να επιφέρει εις βάρος µου καµία έµµεση ή άµεση µορφή διοικητικής ή άλλης
συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νοµίµου δικαιώµατός µου.
Ηµεροµηνία……………….. Ο δηλών»
Καλούµε όλους τους συναδέλφους να καταθέσουν στο Σύλλογο τις δηλώσεις
συµµετοχής τους στην αποχή, συνεχίζοντας µε µεγαλύτερη ένταση την συµµετοχή
τους στην «Απεργία – Αποχή» από την αντιδραστική αξιολόγηση. Να µην βάλει κανείς
πάνω από τα συµφέροντα των συναδέλφων και του συνδικαλιστικού κινήµατος
προσωπικές του επιδιώξεις και φιλοδοξίες.
Καλούµε όλους τους προϊσταµένους να τοποθετηθούν στο πλάι των συναδέλφων, να
µην δεχτούν να αποτελέσουν απεργοσπαστικό µηχανισµό.
Συνεχίζουµε την «Απεργία-Αποχή», εκφράζουµε την αντίθεσή µας στην αντιδραστική
αξιολόγηση και στην αντεργατική πολιτική.
Οι εργαζόµενοι στην Περιφέρεια Αττικής µπορούµε να δώσουµε για µία ακόµη φορά µαζικά και
δυναµικά την απάντησή µας, όλοι µαζί µπορούµε να ακυρώσουµε στην πράξη αυτόν τον
σχεδιασµό της κυβέρνησης.

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Please follow and like us:
error